Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των ατόμων με ήπια νοητική έκπτωση ή κάποια μορφή άνοιας αυξάνεται συνεχώς. Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία της άνοιας και οι παρενέργειες των φαρμάκων είναι αρκετές, η ανάγκη εναλλακτικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων εμφανίζεται επιτακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της φυσικής δραστηριότητας στη νοητική εξασθένηση ηλικιωμένων και η χρήση της ως μη φαρμακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της άνοιας. Μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία αποτέλεσε τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων, μελετήθηκαν έρευνες που δημοσιεύθηκαν από το 2010 έως το 2018 και πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξής τους. Οι μελέτες εντοπίστηκαν από τρεις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, ScienceDirect και Web of Science) και εξετάστηκαν σε σχέση με τον υπό εξέταση πληθυσμό, τον σχεδιασμό της έρευνας, τα είδη των παρεμβάσεων και τα εργαλεία αξιολόγησης που εφάρμοσαν. Η πλειοψηφία των ερευνών φαίνεται να συγκλίνει στην άποψη ότι η φυσική δραστηριότητα προσφέρει σημαντικά οφέλη στα άτομα που υποφέρουν από νόσο Alzheimer ή άλλη άνοια. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στη σταθεροποίηση και τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας καθώς και στον περιορισμό και την καθυστέρηση της εμφάνισης σοβαρών νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, όπως κατάθλιψη, σύγχυση, απάθεια κ.ά. Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος της στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας ασθενών με άνοια με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτονομίας στις καθημερινές δραστηριότητες και τον περιορισμό του κινδύνου πτώσεων.

Συμπερασματικά, οι έρευνες δείχνουν ότι αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη παρέμβαση στην πρόληψη και τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της άνοιας καθώς συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της άσκησης, όπως το είδος, η ένταση, η συχνότητα και η διάρκειά της. Συνεπώς, είναι σημαντική η κατανόηση και γνώση των εξειδικευμένων παραγόντων που συμβάλλουν έτσι ώστε η φυσική δραστηριότητα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά θεραπευτικής παρέμβασης που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων άσκησης στην άνοια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.gerolib.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ AΡΘΡΑ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) είναι ένας όρος “ομπρέλα” για να περιγράψει τις χρόνιες ...
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και Αναιμία H αναιμία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της Χρόνιας Νεφρικής ...
Οι Επιπτώσεις του Σακχαρώδους Διαβήτη στις Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ...